samedi 29 septembre 2012

Vryheids liederen der FranschenUit het fransch vertald, de Duinkerken, bij R. BLISCQUE

Chants de liberté des Français, traduits du français par E. Bliscque à Dunkerque

- Nationaal gezang of marsch der Marseillaanen
            Welaaan ! rechtschapen vaderlanders !
- Het behoud van ‘t vaderland, air : Vous qui d’amoureuse aventure
            Beschermen wij onze rechten !
- De altaar des vaderlands, air : de Tom jones, je vous oublie
            Mijn zoon ! hoort gij die juichstem klimmen
- Vaderlands lied, air : Pauvre Jacques
            ô volk ! toen gij uw Koning hebt gevleid
- Volkslied, air : Pauvre Jacques
            Gelukkig volk ! door lasten steeds geplet
- Lofzang der luikenaars, air : Marseilliaansche marsch
            Verhest uw hoofden, Kuikenaaren !
- Lofzang voor het plegtig feest den triomf de vrijheid, air : du serin qui te fait envie
            Ik zie het jeugdig groen herbooren
- Aan de tegenwoordige wetgeevers van het Fransche volk, air Je t’aime mieux au village
            Wilt uw’ fieren moed betoonen
- Godsdienstig en vaderlandsch gezang om op de nationales feesten en plegtigheden gezongen te worden, air : Wel aan regtschepen vaderlanders !
            Oneindige ! wien(t menschedom huldig
- Feestzang aan de vrijheid, bij de inwijding van den temple der reden 2 decadi 2à Brumaire, air : Descend ô liberté
            Daal, dogter der Namur ! daal edle vrijheid neder
- Aan alle vrije franschen, air : Vermeil rose
            Ô fier braaven !
- De vaderlandsche jongeling, air : Que le Sultan Saladin
            ‘t Is voor ‘t lieve vaderland
- Aan de meisjes, air : Pauvre jacques
            Lieve meisjes ! bedwingt uw traaenvloed
- Volkszang ter gelegenheid van het feest, gevierd te Paris, dicade 10 nivose wegens de herövering van Toulon, air : Toulon redevenu français
            Toulon, aan Vrankrijk weêgebragt
- Vaderlandsch lied, air : Pauvre Jacques
            Daal tot ons neer, ô zuivre vrijheid !
- Vaderlandsch danklied, air Ce sont vos charmes que j’adore
            Gij ! reine bron van zaligheden !
- Aan de moedige verwinnaars der muitelingen in la Vendée, air : Héros ! combattant pour la france
            Triumpf, ô dappre landgenooten !
- De verovering der Bastille, air : Déployez votre courage
            Speeld hier een beguichling onder ?
- De soldaat der vrijheid, air : Célèbrons la haute fête
            ‘k Heb de vrijheid trouw gezwooren
- De herbooren dag der vrijheid voor Toulon nu Port de la Montagne, air : Allons enfants de la patrie
            Triumf ! triumf ! ô landgenooren
- Coupletten bij gelegenheid van het bombardement van Rijsel, air : disparaissez lâches brigands
            Werdwijnt ô laffe roovrenstoet
- De republikeneinsche jongeling, ô Français marchant au combat
            Mijn bloed is voor het vaderland
- De gewapende burger, air : Amour, vous qui fait mon bonheur
            Ik draag voi med het blank geweer, voo ‘t land
- Het vaderlansch meisje, air : Que j’aime disait Climène
            Zou ik ‘t Vaderland niet minnen
- Aan de verdigers van het vaderland, air : Vous don’t la vertu guerrière
            Gij ! die door uw heldendeugden
- Aan ‘t fransche volk, airs : Laissons l’aristocratie ou Ce mouchoir, belle Raymonde !
            Strijders voor uw wet en regten !
- Aan de fransche soldaaten, air : Pauvre jacques
            Brave krijgers ! waart ge onder ‘t koningsvaen
- Patriottoisch air, air : C’est la petite Thérèse
            Welke wonderlijke grillen
- Coupletten te Doornik gezongen, airs : Des dettes ou Uw schuld tien duizend ponden zwaar
            Eik koning dreigt ons van alöm
- Lied door Dugazon, air : Citoyens, troupe guerrière
            Burgers ! roemrijke oorlogshelden !
- Aan de geweezen koning, air : Ce fut par la faute du sort
            Monarch ! weleer zoo zeer bemind !
- Vaderlandsch lied, air : Amis ! partons pour les pontières [sic, frontières ?]
            Koomt, dat wij naar de grenzen snellen
- Lied, airs : Citoyens c’est pour votre gloire ou De oorlogzang der Marseillaans
            ‘t Is voor u glorie fiere braaven
- Aan de emigrante, airs : Eh qui ! tu peux dormir encore ou Je vous oublie
            Gevloekte monsters ! vuige snooden
- Aan vaderland, air : Au matin brusquement
            Ô bierbaar vaderland
- De verheugde patriot, air : Mon honneur dit que je serais coupable
            ‘k Zag lang het woen van vuige hooffche slaaven
- Aan engelschen, airs : Français eu sein de la vitoire ou Avec les yeux dans le village
            Gij Britten ! durst ge op vrijheid roemen ?
- Aan ‘t volk en ‘t vaderland, air : Par nous, ô peuple magnanime
            De vrijheid was voorheen verbannen
- Aan de republikeinen
            De laaste koning stierf - gij zaagt ô fiere gallen
- Aanmoediging tot den veld-togt, air : Avec les yeux dans le village
            Grijpt Franschen ! grijpt het staal in banden
- Eerkrans voor den gesneuvelden generaal Dampiere, air : Quand j’étais dans mon jeune âge
            ‘t Is voor u, ô steun der regten
- Lied op het te rug keeren der emigranten binnen Luik, airs : De calpechie ou Qu’aperçois-je dans notre ville
            Hoe ! Emigrees ! wat mag u deeren
- Juich-toon der republikeinen, air : Du déserteur [ de Monsigny]
            Juicht nu vrolijk vrijë Franschen !
- Republikeinsche plichten
            De wetten steeds eerbiedig te eeren
- Aan vrankrijks gawapende burgers bij de opening van den veldtogt, airs : Amour ou Ce jour
            Ô Gij die blij, voor vaderland en regren
- Aan den oorlogsgod, air : Je ne suis qu’une bergère
            God des oorlags ! op wiens wenken
- Hardnekkig ongeloof, air : Que mon Colin
            Dat ‘t koningschap in vroeger tijden
- Volkslied gevolgd naar het francsch, Ah ça ira
            Ha !... dat gaat schoon ! … Dat gaat schoon !


Le  recueil est ici

D’autres chants, en français,  de la même époque publiés dans l’Almanac des deux Républiques, pour l’an IV de la République Française et la fin de l’an I et le commencement de l’an II de la République Batave, à Amsterdam chez B. VLAM, libraire sont ici

Ils font partie d’un belle collection de plus de 250 feuillets et recueils de chansons, visibles sur le site Early DutchBooks On Line