samedi 29 septembre 2012

Vryheids liederen der FranschenUit het fransch vertald, de Duinkerken, bij R. BLISCQUE

Chants de liberté des Français, traduits du français par E. Bliscque à Dunkerque

- Nationaal gezang of marsch der Marseillaanen
            Welaaan ! rechtschapen vaderlanders !
- Het behoud van ‘t vaderland, air : Vous qui d’amoureuse aventure
            Beschermen wij onze rechten !
- De altaar des vaderlands, air : de Tom jones, je vous oublie
            Mijn zoon ! hoort gij die juichstem klimmen
- Vaderlands lied, air : Pauvre Jacques
            ô volk ! toen gij uw Koning hebt gevleid
- Volkslied, air : Pauvre Jacques
            Gelukkig volk ! door lasten steeds geplet
- Lofzang der luikenaars, air : Marseilliaansche marsch
            Verhest uw hoofden, Kuikenaaren !
- Lofzang voor het plegtig feest den triomf de vrijheid, air : du serin qui te fait envie
            Ik zie het jeugdig groen herbooren
- Aan de tegenwoordige wetgeevers van het Fransche volk, air Je t’aime mieux au village
            Wilt uw’ fieren moed betoonen
- Godsdienstig en vaderlandsch gezang om op de nationales feesten en plegtigheden gezongen te worden, air : Wel aan regtschepen vaderlanders !
            Oneindige ! wien(t menschedom huldig
- Feestzang aan de vrijheid, bij de inwijding van den temple der reden 2 decadi 2à Brumaire, air : Descend ô liberté
            Daal, dogter der Namur ! daal edle vrijheid neder
- Aan alle vrije franschen, air : Vermeil rose
            Ô fier braaven !
- De vaderlandsche jongeling, air : Que le Sultan Saladin
            ‘t Is voor ‘t lieve vaderland
- Aan de meisjes, air : Pauvre jacques
            Lieve meisjes ! bedwingt uw traaenvloed
- Volkszang ter gelegenheid van het feest, gevierd te Paris, dicade 10 nivose wegens de herövering van Toulon, air : Toulon redevenu français
            Toulon, aan Vrankrijk weêgebragt
- Vaderlandsch lied, air : Pauvre Jacques
            Daal tot ons neer, ô zuivre vrijheid !
- Vaderlandsch danklied, air Ce sont vos charmes que j’adore
            Gij ! reine bron van zaligheden !
- Aan de moedige verwinnaars der muitelingen in la Vendée, air : Héros ! combattant pour la france
            Triumpf, ô dappre landgenooten !
- De verovering der Bastille, air : Déployez votre courage
            Speeld hier een beguichling onder ?
- De soldaat der vrijheid, air : Célèbrons la haute fête
            ‘k Heb de vrijheid trouw gezwooren
- De herbooren dag der vrijheid voor Toulon nu Port de la Montagne, air : Allons enfants de la patrie
            Triumf ! triumf ! ô landgenooren
- Coupletten bij gelegenheid van het bombardement van Rijsel, air : disparaissez lâches brigands
            Werdwijnt ô laffe roovrenstoet
- De republikeneinsche jongeling, ô Français marchant au combat
            Mijn bloed is voor het vaderland
- De gewapende burger, air : Amour, vous qui fait mon bonheur
            Ik draag voi med het blank geweer, voo ‘t land
- Het vaderlansch meisje, air : Que j’aime disait Climène
            Zou ik ‘t Vaderland niet minnen
- Aan de verdigers van het vaderland, air : Vous don’t la vertu guerrière
            Gij ! die door uw heldendeugden
- Aan ‘t fransche volk, airs : Laissons l’aristocratie ou Ce mouchoir, belle Raymonde !
            Strijders voor uw wet en regten !
- Aan de fransche soldaaten, air : Pauvre jacques
            Brave krijgers ! waart ge onder ‘t koningsvaen
- Patriottoisch air, air : C’est la petite Thérèse
            Welke wonderlijke grillen
- Coupletten te Doornik gezongen, airs : Des dettes ou Uw schuld tien duizend ponden zwaar
            Eik koning dreigt ons van alöm
- Lied door Dugazon, air : Citoyens, troupe guerrière
            Burgers ! roemrijke oorlogshelden !
- Aan de geweezen koning, air : Ce fut par la faute du sort
            Monarch ! weleer zoo zeer bemind !
- Vaderlandsch lied, air : Amis ! partons pour les pontières [sic, frontières ?]
            Koomt, dat wij naar de grenzen snellen
- Lied, airs : Citoyens c’est pour votre gloire ou De oorlogzang der Marseillaans
            ‘t Is voor u glorie fiere braaven
- Aan de emigrante, airs : Eh qui ! tu peux dormir encore ou Je vous oublie
            Gevloekte monsters ! vuige snooden
- Aan vaderland, air : Au matin brusquement
            Ô bierbaar vaderland
- De verheugde patriot, air : Mon honneur dit que je serais coupable
            ‘k Zag lang het woen van vuige hooffche slaaven
- Aan engelschen, airs : Français eu sein de la vitoire ou Avec les yeux dans le village
            Gij Britten ! durst ge op vrijheid roemen ?
- Aan ‘t volk en ‘t vaderland, air : Par nous, ô peuple magnanime
            De vrijheid was voorheen verbannen
- Aan de republikeinen
            De laaste koning stierf - gij zaagt ô fiere gallen
- Aanmoediging tot den veld-togt, air : Avec les yeux dans le village
            Grijpt Franschen ! grijpt het staal in banden
- Eerkrans voor den gesneuvelden generaal Dampiere, air : Quand j’étais dans mon jeune âge
            ‘t Is voor u, ô steun der regten
- Lied op het te rug keeren der emigranten binnen Luik, airs : De calpechie ou Qu’aperçois-je dans notre ville
            Hoe ! Emigrees ! wat mag u deeren
- Juich-toon der republikeinen, air : Du déserteur [ de Monsigny]
            Juicht nu vrolijk vrijë Franschen !
- Republikeinsche plichten
            De wetten steeds eerbiedig te eeren
- Aan vrankrijks gawapende burgers bij de opening van den veldtogt, airs : Amour ou Ce jour
            Ô Gij die blij, voor vaderland en regren
- Aan den oorlogsgod, air : Je ne suis qu’une bergère
            God des oorlags ! op wiens wenken
- Hardnekkig ongeloof, air : Que mon Colin
            Dat ‘t koningschap in vroeger tijden
- Volkslied gevolgd naar het francsch, Ah ça ira
            Ha !... dat gaat schoon ! … Dat gaat schoon !


Le  recueil est ici

D’autres chants, en français,  de la même époque publiés dans l’Almanac des deux Républiques, pour l’an IV de la République Française et la fin de l’an I et le commencement de l’an II de la République Batave, à Amsterdam chez B. VLAM, libraire sont ici

Ils font partie d’un belle collection de plus de 250 feuillets et recueils de chansons, visibles sur le site Early DutchBooks On Line

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire